فروشگاه کتاب زبان انتشارات دهکده زبان

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس چهارم)

graam wide 4

Simple Present Tense

( زمان حال ساده حاضر ساده )

زمان حال ساده :

کاری است که به صورت عادت و تکرار انجام می شود.

برای ساختن زمان حال ساده : اگر to ی مصدری را برداریم و به جای آن فاعل بگذاریم فعلی که به دست می آید زمان حال ساده خواهد بود.

در سوم شخص یعنی (it-she-he) به آخر فعل (ies-es-s) اضافه می شود.

 

نشانه های حال ساده :

۱- وجود s در سوم شخص مفرد در آخر فعل مثل:

He works/she eats/it runs

۲- وجود es در آخر فعل در سوم شخص مفرد:

تذکر: افعالیکه به z,o,x,ch,sh,s ختم می شوند در سوم شخص مفرد es می گیرند مثل:

Washes/buzzes/watches/fixes/misses/mixes

۳- افعالی که به y ختم می شوند اگر قبل از y حرف صدادار “a,e,I,o,u” داشته باشد در سوم شخص فقط s می گیرد.

example

افعالی که به y ختم می شوند اگر قبل از y حرف صدادار نداشته باشد در سوم شخص y را برمی داریم و به جای آن در سوم شخص مفرد i و سپس es می گذاریم.

example 3

۴- وجود قیود زمان مثل:

example

۵- وجود قید تکرار مثل :

ever – never – always – usually – often – sometimes

They never play golf

 

۶- با حقایق دنیا و یا چیزهایی که قبلا اثبات شده است، جمله زمان حاضر ساده است

The sun sets in the west

خورشید در غرب، غروب می کند

 

تذکر مهم : تغییرات در حاضر ساده یا حال با دو فعل کمکی does ,do انجام می شود.

تذکر مهم : does (s پران – es پران – ies پران و doesnt هم همینطور است)

تکراری از قبل : قیود مکان همیشه قبل از قیود زمان می آیند.

He goes to school every day

 

جملات زیر را به انگلیسی ترجمه کنید:

۱- او به مدرسه می رود هر روز

۲- معلم کمک می کند به ما در کلاس ساعت ۲ روزهای زوج

۳- پدرم درس می خواند در خانه روزهای فرد

۴- پدرش می خواهد کمک کند به آنها اینجا هر روز

 

مقاله پیشنهادی به شما  کتاب آموزش Vocabulary (درس ششم)

He goes to school every day

The teacher helps us in the class at 2 o’clock on odd days

My father studies at home on even days

His father wants to help them here every day

امتیازدهی به post

دیدگاه‌ها (0)