فروشگاه کتاب زبان انتشارات دهکده زبان

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس هشتم)

graam wide 8

To Do

You did

فعل اصلی فاعل

Did you do?m

اصلی کمکی

He does

Does he do?m

Did he do?m

Yes he did

 

تو مجبور بودي بروي

You had to go

Did you have to go?m سؤالي

You didn’t have to go منفي

 

او مجبور است برود.

He has to go

Does he have to go?m سؤالي

او مجبور بود درس بدهد

He had to teach

Did he have to teach?m

پدرم ديروز اينجا بود

My father was here yesterday

آنها داشتند درس مي خواندند وقتي كه پدرم آمد

They were studying when my father came in

هر گاه در جمله when داشته باشيم و دو عمل همزمان و با هم صورت گرفته بود هر دو جمله گذشته استمراري مي شوند.

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس هشتم)

امري كردن فعل

در زبان انگليسي اگر ما بيائيم (to) ي مصدري را برداريم و يا اگر بيائيم you را برداريم فعلي كه باقي مي ماند امري است.

براي احترام بيشتر ما مي توانيم از كلماتي مثل كلمات زير استفاده مي كنيم.

dffdf

نكته مهم:

dff

اگر جمله ما منفي بود و داراي you بود you را حذف كنيم فعل امر منفي به دست مي آيد.

اين قانون در مصدر to be بدين صورت است وقتيكه you را بر مي داريم aren’t تبديل به don’t be مي شود براي تأكيد بيشتر در امر منفي يك again در آخر جمله به كار مي رود.

dff

 

جملات زير را به انگليسی ترجمه کنيد:

لطفًا اينجا درس بخوان هر روز

لطفًا يك نامه بنويس

اگر زحمتي نميشه انگليسي صحبت كن

اگر امكان براي شما دارد به معلم گوش بدهيد

لطفًا اينجا مؤدب باش

لطفًا خوشحال باش

اينجا ديگه فوتبال بازي نكن

Please study here every day

Please write a letter

Would you please speak English

Would you mind listening to the teacher

Please be polite here

Please be happy

مقاله پیشنهادی به شما  ایجاد علاقه در فرزند برای یادگیری زبان انگلیسی

Don’t play football here again

امتیازدهی به post

دیدگاه‌ها (0)