فروشگاه کتاب زبان انتشارات دهکده زبان

كلمات پرسشی در گرامر (درس پنجم)

كلمات پرسشی در آموزش گرامر زبان انگلیسی

(Question Words)

كلمات پرسشی در آموزش گرامر زبان انگلیسی

 

۱- اگر فاعل مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی :  چه کسی who

۲- اگر مفعول مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی : چه کسی را whom

۳- اگر فاعل و مفعول ما غیر شخصی باشند از کلمه پرسشی : چه چیز what

۴- اگر قید مکان مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی : کجا where

۵- اگر قید زمان مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی : چه وقت when

۶- اگر تعداد مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی : چه تعداد how many

۷- اگر مقدار مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی : چه مقدار how much

۸- اگر حالت و چگونگی مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی : چگونه how

۹- اگر وقت و رأس ساعت مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی : چه ساعت what time

۱۰- اگرمدت و زمان مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی : چه مدت how long

۱۱- اگر دفعه و بار مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی : چند دفعه how often

۱۲- اگر صفات ملکی مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی : برای چه کسی است ( اسم + whose)

۱۳- اگر the + صفت و یا اسم + that ,this ,those ,these مورد سوال قرا گیرد از کلمه پرسشی : کدام which

۱۴- اگر حالت و دلیل مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی : چرا why

۱۵- اگر سن مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی : چند ساله how old

۱۶- اگر مسافت مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی : چه مسافتی how far

۱۷- اگر قد و اندازه مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی : چه قد و اندازه ای how tall

۱۸- اگر سرعت مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی : چه سرعتی how fast

۱۹- اگر رنگ چیزی مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی : چه رنگی what color

 

كلمات پرسشی دارای سه قانون هستند wh questions :

  • قانون اول – به اول جمله می آیند. جمله را سوالی می کنند و حتما بعد از آن افعال کمکی می آید :

Capture

Capture 2

  • قانون دوم – اگر کلمات پرسشی وسط جمله بیایند جمله را از حالت سوالی خارج می کنند یعنی بعد از کلمه پرسشی، فاعل می آید.

Capture 3

من میدونم که تو کجا می روی

 

مقاله پیشنهادی به شما  افزایش هوش با یادگیری زبان انگلیسی

Capture 4

من می دانم که چرا آنها مطالعه نمی کنند

 

  • قانون سوم – کلمات استفهامی می توانند به جای سوم شخص بنشینند و مثل سوم شخص مفرد عمل کنند یعنی به آخر فعل s یا es یا ies اضافه شود.

He works ? f

Who works ?g

جملات زیر را به انگلیسی ترجمه کنید :

۱- من میدانم کجا فوتبال بازی میکنی هر روز ساعت ۲

۲- من نمی دانم چرا شاگردها درس نمی خوانند در مدرسه

۳- من مطمئنم چرا آنها خسته هستند

۴- آیا می دانی برادر چه زمانی می خواهد انگلیسی صحبت کند؟

I know where you play football every day at 2 o’clock

I don’t know why the students don’t study at school

I am sure why they are tired

Do you know whose brother wants to speak English ? g

امتیازدهی به post

دیدگاه‌ها (0)