فروشگاه کتاب زبان انتشارات دهکده زبان

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس دهم)

graam wide 10

دو كلمه tell & say

اگر گفتن به تنهايي بيايد و يا بعد از گفتن مفعول شخصي نيايد ( گفتن) ترجمه مي شود به say و گذشته آن said است.

اگر گفتن با حرف ( به ) همراه باشد و يا بعد از گفتن مفعول شخصي به كار رود ( گفتن ) ترجمه مي شود به tell كه گذشته آن told مي باشد.

اگر گفتن با (را) همراه باشد (گفتن) ترجمه مي شود به mean و گذشته آن meant است.

I mean you

ترا مي گويم / منظورم تو هستي

تذكر بسيار مهم : مي توانيم به جاي tell از كلمه say to استفاده كنيم چون در موارد زير حتمًا tell به كار مي رود.

les 10

قيود زمان

بر دو دسته اند:

  • قيود معين : جاي آنها در آخر جمله است every day
  • قيود نا معين : همان قيود تكرار هستند كه عبارتند از؛

les 10 b

نكته : براي سوالي ever به never تبديل مي شود.

قيود تكرار داراي 4 قانون است.

 

1- بين فاعل و فعل اصلي مي آيد.

I always go there.

من هميشه آنجا مي روم

 

2- اگر در جمله فعل كمكي باشد قيود تكرار بعد از افعال كمكي مي آيند . در واقع قيد تکرار در صورت

وجود فعل کمکی و اصلی در جمله پس از فعل کمکی و قبل از فعل اصلی می آيند.

They are always late

آنها هميشه دير مي آيند

 

3- در انگليسي وقتي كه از ما سوال مي شود ما دو نوع جواب مي دهيم كه يك جواب كوتاه و يك جواب بلند

است هميشه در انگليسي جواب كوتاه به وسيله افعال كمكي انجام مي گيرد

Do you often go there?m

بله من اغلب مي روم – من اغلب مي روم به آنجا

 

4- اگر جمله ما به وسيله افعال كمكي مورد تًاكيد قرار گيرد قيود تكرار قبل از افعال كمكي مي آيند

اين قانون را با قانون 2 اشتباه نکنيد  فعل کمکی که برای تاکيد استفاده می شود do می باشد.

مقاله پیشنهادی به شما  آموزش کاربرد گرامر wish

I always do go

I never did go

امتیازدهی به post

دیدگاه‌ها (0)