فروشگاه کتاب زبان انتشارات دهکده زبان

Some و Any آموزش گرامر زبان (درس یازدهم)

آموزش گرامر زبان some و any (درس یازدهم)

کاربرد some و any در زبان انگلیسی

Some و Any هر دو در اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش بکار می روند. Some و Any بل فرم های افعال فردی و جمعی نیز استفاده می شوند. به مثال زیر دقت کنید :

Does you have any sugar?
They’re some books in that class
He doesn’t have any salt

از Some هم در اسامی قابل شمارش و هم غیر قابل شمارش بکار می رود.

از آن در عبارات مثبت استفاده کنید :

مثال :

I have some money

 

 

از Any هم در اسامی قابل شمارش و هم غیر قابل شمارش بکار می رود.

از آن در عبارات منفی یا سوالی استفاده کنید :

مثال :

Do you have any salt?
She doesn’t have any money

 

از Some موقعی استفاده کنید که پیشنهاد یا درخواست چیزی موجود در حال حاضر را می دهید :

مثال :

would you like some coffee? (پیشنهاد)
could i have some coffee? (درخواست)

 

از Any هم در اسامی قابل شمارش و هم غیر قابل شمارش بکار می رود.

از آن در سوالات یا جملات منفی استفاده کنید :

مثال :

Do have any butter?
She doesn’t have any money

 

از لغات ترکیبی Some مانند something و someone و somewhere و somebody در جملات مثبت استفاده کنید :

مثال :

She lives somewhere near Tehran

 

از لغات ترکیبی any، مانند anything و anyone و anywhere و anybody در جملات منفی و سوالی استفاده کنید :

مثال :

Do you like anything about that man?
He doesn’t have anywhere to go

تمرین ها:

۱)I don’t have ….. money with me.

(I don’t have any money with me)

۱)من با خودم هیچ پولی ندارم.

پاسخ: (any)

 

۲) please give me ….. more coffee.

۲) لطفا مقدار بیشتری قهوه به من بده.

پاسخ: (some)

 

۳) I’m sorry, but there isn’t ….. more coffee.

۳) متاسفم، اما دیگر هیچ قهوه ای موجود نیست.

مقاله پیشنهادی به شما  آموزش Vocabulary (درس اول)

پاسخ: (any)

 

۴) the baby is asleep. Please don’t make …… noise.

۴) بچه خوابه، لطفا سر و صدا نکن.

پاسخ: (any)

 

۵) we need …… oranges for breakfast.

۵) ما برای صبحانه تعدادی پرتقال لازم داریم.

پاسخ: (some)

 

۶) I’m sorry, but I didn’t have ….. time to prepare my lessons last night.

۶) متاسفم، اما من دیشب هیچ فرصتی برای آماده کردن درس هایم نداشتم.

پاسخ: (any)

 

۷) there aren’t …….. seats available.

۷) هیچ صندلی موجود نیست.

پاسخ: (any)

 

۸) he never makes ……… mistakes in spelling.

۸) او هیچ وقت در دیکته اشتباه نمی کند.

پاسخ: (any)

 

۹) I wanted to buy …… fresh eggs, but there weren’t ……. in the store.

۹) من می خواستم تعدادی تخم مرغ تازه بخرم، اما هیچ تخم مرغی در مغازه موجود نیست.

پاسخ: (some,any)

 

۱۰)I didn’t have …….. stamps, so I went to the post office to by ……. .

۱۰) من هیچ تمبری نداشتم، بنابراین به دفتر پست رفتم تا چند تا تمبر بخرم.

پاسخ: (any,some)

امتیازدهی به post