فروشگاه کتاب زبان انتشارات دهکده زبان

#grammar-english

آموزش کاربرد گرامر wish

چند مثال برای گرامر wish با دقت جملات wish دار زیر را بخوانیدو به ساختار و زمان های بعد از…
درس دوازدهم (قید حالت)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس دوازدهم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس دوازدهم) قید حالت در زبان انگلیسی قید حالت قیدی است که چگونگی انجام کاری را…

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس یازدهم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس یازدهم)   کاربرد some و any در زبان انگلیسی   Some و Any هر دو…
graam wide 11

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس يازدهم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس يازدهم) آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس يازدهم) حرف تعريف در زبان فارسي اگر بخواهيم اسمي…
graam wide 9

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس نهم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس نهم) آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس نهم) Simple future tense: زمان آينده ساده زمان آينده…
graam wide 8

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس هشتم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس هشتم) To Do You did فعل اصلی فاعل Did you do?m اصلی کمکی He does…
grammar

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس اول)

ساختار کامل جمله در زبان انگلیسی را میتوان به صورت زیر در نظر گرفت؛ قید زمان + قید مکان +…