فروشگاه کتاب زبان انتشارات دهکده زبان

#گرامر-زبان-انگلیسی

grammar

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس اول)

ساختار کامل جمله در زبان انگلیسی را میتوان به صورت زیر در نظر گرفت؛ قید زمان + قید مکان +…