فروشگاه کتاب زبان انتشارات دهکده زبان

14 قانون گرامری زبان انگلیسی

14-قانون گرامری زبان انگلیسی

در اینجا 14 قانون گرامری زبان انگلیسی مهم و کاربردی را مرور می کنیم و نکاتی را که برای جلوگیری از اشتباهات در دستور زبان انگلیسی وجود دارد ارائه می کنیم.

1. جمله با حرف بزرگ شروع می شود و با نقطه / نقطه، علامت سوال یا علامت تعجب به پایان می رسد.
نقطه گذاری را ببینید.

گربه چاق روی تشک نشست. .The fat cat sat on the mat
کجا زندگی می کنید؟ ?Where do you live
سگ من خیلی باهوشه! !My dog is very clever

2. جمله از فاعل – فعل – مفعول تشکیل شده است. (جملات منفی و سوالی ممکن است ترتیب متفاوتی داشته باشند.)

جان مریم را دوست دارد. .John loves Mary
آنها در حال رانندگی با ماشین خود به بانکوک بودند .They were driving their car to Bangkok

14 قانون گرامری زبان انگلیسی

3. در قانون گرامری زبان انگلیسی هر جمله باید فاعل و فعل داشته باشد. توجه داشته باشید که یک جمله امری ممکن است فقط فعل داشته باشد، اما فاعل درک شود.

جان درس می دهد.                                                                                                                                 .John teaches
جان انگلیسی تدریس می کند.                                                                                                         John teaches English
متوقف کردن! (یعنی تو بس کن!)                                                                                                       (!Stop! (i.e. You stop
4. فاعل و فعل باید از نظر جمع و مفرد با یکدیگر تناسب داشته باشند، یعنی فاعل مفرد به فعل مفرد نیاز دارد و فاعل جمع نیاز به فعل جمع دارد.

جان در لندن کار می کند.                                                                            John works in London
آن راهب روزی یک بار غذا می خورد.                                                       .That monk eats once a da
جان و مری در لندن کار می کنند.                                                    .John and Mary work in London
اکثر مردم سه وعده غذایی در روز می                                        . Most people eat three meals a da
5. هنگامی که دو موضوع مفرد با یا به هم متصل می شوند، از یک فعل مفرد استفاده کنید. همین امر برای یا/یا و نه/نه نیز صادق است.

جان یا مریم امشب می آید.                                                                                                  .John or Mary is coming tonight
قهوه یا چای خوب است.                                                                                                            . Either coffee or tea is fine
نه جان و نه مریم دیر نکردند.                                                                                                . Neither John nor Mary was late
6. صفت ها معمولاً قبل از اسم می آیند (به جز زمانی که فعل صفت را از اسم جدا می کند).

من یک سگ بزرگ دارم.                                                                                                                            .I have a big dog
او با یک مرد خوش تیپ ایتالیایی ازدواج کرد.                                                                        .She married a handsome Italian man
(شوهر او ثروتمند است.)                                                                                                                      (.Her husband is rich)
7. هنگام استفاده از دو یا چند صفت با هم، ترتیب معمول نظر – صفت + صفت واقعی + اسم است. (قوانین زیادی برای ترتیب صفت های واقعی وجود دارد.)

یک میز فرانسوی زیبا دیدم.                                                                                                            . I saw a nice French table
این یک نمایشنامه شکسپیر جالب بود.                                                                    .That was an interesting Shakespearian play

8.از حرف نامعین a/an برای اسامی قابل شمارش استفاده کنید. از حرف معین the برای اسامی خاص قابل شمارش و همه اسامی
غیرقابل شمارش استفاده کنید.

یک پرنده و یک بادکنک در آسمان دیدم. پرنده آبی و
بادکنک زرد بود. I saw a bird and a balloon in the sky. The bird was blue and the balloon
.was yellow

او همیشه مقداری از پولی را که به دست می آورد پس انداز می کند. He always saves some of the money that he earns

9. کلمات its و it’s دو کلمه متفاوت با معانی متفاوت هستند.

سگ پایش آسیب دیده است.                                                                                                         . The dog has hurt its leg
می گوید ساعت دو است.                                                                                                                 .He says it’s two o’cloc
10. کلمات your and you’re دو کلمه متفاوت با معانی متفاوت هستند.

اینجا قهوه شماست.                                                                                                                           .Here is your coffee
تو خوب به نظر میرسی                                                                                                                       .You’re looking good
11. وجود سه کلمه مختلف با یک معنی مشترک مثل آن ها: there, their and they’re

هیچ کس در مهمانی نبود.                                                                                                      .There was nobody at the part

ماشین جدیدشون رو دیدم                                                                                                                    .I saw their new car

آیا فکر می کنید آنها خوشحال هستند؟                                                                                      ? Do you think they’re happy

12. بعضی کلمات دارای دومعنی می باشند به طور مشابه، she’s می تواند به این معنی باشد که او است یا او دارد، و می تواند به این معنی باشد که است یا دارد، و John’s می تواند به معنای جان است یا جان دارد.

او در حال کار                                                                                                                                              . He is working
او تمام کرده است.                                                                                                                                     .He has finished

او اینجاست.                                                                                                                                                  .She is here

او رفته است.                                                                                                                                                .She has left

جان متاهل است.                                                                                                                                      . John is married

جان از همسرش طلاق گرفته است.                                                                                              . John has divorced his wife

برای اسم های قابل شمارش از خیلی یا چند استفاده کنید. برای اسامی غیرقابل شمارش از much/a lot یا little استفاده کنید.

چند دلار داری؟ ?How many dollars do you have
چقدر پول داری؟ ? How much money do you have
بیرون چند ماشین هست. . There are a few cars outside
ترافیک در جاده ها کم است. . There is little traffic on the roads

14. اول یک اسم خاص را با حرف بزرگ بنویسید. اسم خاص “نام” چیزی است، به عنوان مثال جوزف، مری، روسیه، چین، شرکت پخش بریتانیا، انگلیسی.

ما به مریم نامه نوشتیم..                                                                                                                 We have written to Mary
آیا چین در آسیا است؟                                                                                                                               ?Is China in Asia
آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟                                                                                                      ?Do you speak English

این 14 قانون گرامری زبان انگلیسی را به خوبی مرور کنید و به خواندن یکباره ی آن اعتنا نکنید و سعی کنید هر چند وقت یکبار آن را مطالعه نمایید.
البته قانون گرامری زبان انگلیسی بسیار متنوع است و مقاله های زیادی راجع به آن نوشته شده است که به علت حجم زیاد مطالعه ی آن از حوصله زبان آموزان خارج می باشد. پس بهتر است به خواندن مقاله های کوتاه و آسان اکتفا کنید. فراموش نکنید با مطالعه کتاب Basic Grammar In Use نکات قابل توجی را در باره گرامر یادبگیرید.

امتیازدهی به blog