فروشگاه کتاب زبان انتشارات دهکده زبان

ماضی نقلی در زبان انگلیسی

ماضی نقلی در زبان انگلیسی

ماضی نقلی در زبان انگلیسی دقیقا به چه معناست و در کجاها استفاده میشود و چه کاربردی دارد؟

ماضی نقلی در زبان انگلیسی present perfect گفته می شود.

ماضی نقلی چه زمانی را نشان می دهد؟

ماضی نقلی در رابطه با یک اتفاقی که از گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته و ادامه هم خواهد داشت، نیز صحبت میکند. اما گاهی از گذشته تا به زمان حال بوده ولی شاید در زمان حال  (همین حالا) به پایان برسد و یا به پایان رسیده باشد. یعنی ما در زمان حال از چیزی صحبت می کنیم که تمام شده است.

پس ماضی نقلی شامل افعالی مثل: شروع شده است، تغییر کرده است یا در حال تغییر است می باشد. گاهی در زمان حال، اتفاقی به پایان رسیده است اما، ما باز هم درمورد آن از ماضی نقلی استفاده می کنیم.

present perfect یا همان ماضی نقلی در نقطه ی خاصی نیست از گذشته شروع شده و ممکن است تا هر زمان ادامه داشته باشد و بیان آن فقط خبری درمورد صورت گرفتن کاری می دهد و اطلاعی در مورد زمان پایان آن نمی دهد.

ماضی نقلی در زبان انگلیسی

 

ساختن ماضی نقلی در زبان انگلیسی چگونه است؟

استفاده از have برای I – WE – YOU -THEY

استفاده از Has برای it – she -he و بعد از آن از حالت pastparticiple استفاده می کنیم.

حالت pastparticiple یعنی چه؟

ما به صورت طبیعی سه فرم برای هرفعل داریم:

1- present

2-pastform

3- pastparticiple: در این حالت برای تبدیل فعل به گذشته از ed استفاده می کنیم.

افعال عادی : اگر فعل ما یک فعل عادی باشد در این حالت برای pastparticiple از ed استفاده می کنیم. مثلا در فعل create برای تبدیل آن به گذشته به آن ed اضافه کرده وآن را اینگونه می نویسیم: created

افعال غیر عادی: در افعالی مثل go که جزو افعال بسیار غیر عادی میباشد و خود  فعل به معنای رفتن می باشد برای تبدیل آن به pastform کلمه ی went را به آن اضافه می کنیم. برای تبدیل آن به pastparticiple آن را اینگونه می نویسیم : I have gone و اگر بخواهیم به صورت خلاصه آن را بیان کنیم میتوانیم بنویسیم I,ve gone

تفاوت been (to) و gone (to)

به کاربردن هرکدام از اینها در جمله، معنای جمله را به صورت چشمگیری تغییرخواهد داد. مثال:

he has gone to italy او در ایتالیا می باشد. در اینجا با استفاده کردن از gone از چیزی مشخص صحبت کرده  و به  اینکه او در ایتالیا حضور دارد، اشاره می کنیم.

jim has been to italy آیا جیم تا بحال به ایتالیا رفته؟

میبینید که چطور هرکدام از این ضمایر معنی جمله را به کلی تغییر داده اند، استفاده از gone در جایی است که کاری صورت گرفته، اما استفاده از been to در جایی است که هنوز کاری صورت نگرفته است.

 برای ماضی نقلی در زبان انگلیسی از چه ضمایری استفاده می کنند؟

just : همین حالا

I,ve just had lunch  (همین الان غذا خوردم)

already: همین حالا

she,s already sent the leters  (همین الان نامه ها را فرستاد. )

yet: هنوز

has it stopped raining yet (باران هنوز بند نیامده؟)

منفی کردن  وسوالی کردن جمله در ماضی نقلی

برای سوالی کردن جمله در ماضی نقلی جای Has و Have را باهم عوض می کنیم برای منفی کردن جملات در ماضی نقلی از Not در جمله استفاده می کنیم. از ماضی نقلی برای بیان و توضیح اتفاقی که در گذشته افتاد اما میخواهیم در زمان حال از آن اتفاق صحبت کنیم. نمی توانیم از ماضی نقلی در بیان زمانی خاص مثل دیروز دیشب یه سال قبل و…صحبت کنیم.

ماضی نقلی همچنین برای رویداد اتفاقاتی است که ما درصدد روی دادن آن ها هستیم اما هوز اتفاق نیفتاده است و مشخص نیست کی به وقوع بپیوندد نیز، به کار می رود. مثال: mina has not finished his food yet

برای بیان اتفاقی که از قبل شروع شده  وهنوز هم هست و آیندهی آن معلوم نیست.

از چه قید هایی در ماضی نقلی استفاده می کنیم؟

در ماضی نقلی از بیان قیدهایی در جمکله مثل: still, yet, always , never ,only ,since ,for ,already و غیره استفاده می کنیم. مثال:

?Haven’t you finished that work yet

از ماضی نقلی برای بیان تجربیات و امتیازات کسب کرده در هر فرد را می توان توضیح داد. مثال:

.Our parent have learned how to read

5/5 - (1 امتیاز)