فروشگاه کتاب زبان انتشارات دهکده زبان

آموزش کاربرد گرامر wish

چند مثال برای گرامر wish با دقت جملات wish دار زیر را بخوانیدو به ساختار و زمان های بعد از…
درس دوازدهم (قید حالت)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس دوازدهم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس دوازدهم) قید حالت (condition) در زبان انگلیسی condition قیدی است که چگونگی انجام کاری را…
آموزش گرامر زبان some و any (درس یازدهم)

Some و Any آموزش گرامر زبان (درس یازدهم)

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس یازدهم)   کاربرد some و any در زبان انگلیسی   Some و Any هر دو…