فروشگاه کتاب زبان انتشارات دهکده زبان

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس دوازدهم)

درس دوازدهم (قید حالت)

قید حالت (condition) در زبان انگلیسی

condition قیدی است که چگونگی انجام کاری را در جمله نشان می‌دهد. به ما می گوید که کاری به چه کیفیتی و یا در چه وضعیتی انجام شده است. برای مثال در جمله “او به زیبایی نقاشی می کند.” کلمه “به زیبایی” condition است و فعل نقاشی کردن را برای ما توصیف می کند. در جملات زیر قید حالت با رنگ قرمز مشخص شده است:

He drives slowly.
They hunted the bear easily.
We cleaned the car carefully.

نحوه ساختن condition

در اکثر مواقع برای ساختن قید حالت در زبان انگلیسی به آخر صفت ly اضافه می‌کنیم:

قید حالت صفت
quickly – به سرعت  quick – سریع
kindly – مهربانانه  kind – مهربان
carefully – با دقت  careful – دقیق
greedily – حریصانه  greedy – حریص
slowly – به آهستگی  slow – آهسته

 

چند نکته مهم درباره قیدهای حالت:

نکته 1: اگر در آخر صفتی حرف y وجود داشته باشد، آن را به i تبدیل می‌کنیم و بعد ly را به آخر صفت اضافه می‌کنیم:

angry (عصبانی) → angrily (با عصبانیت)
greedy (حریص) → greedily (حریصانه)
easy (آسان) → easily (به آسانی)
happy (خوشحال) → happily (با خوشحالی)

 

نکته 2: اگر در آخر صفت حروف le وجود داشته باشند، e را حذف می‌کنیم و فقط به آخر آن y اضافه می‌کنیم:

terrible (وحشتناک) → terribly (به طرز وحشتناک)
simple (ساده) → simply (به سادگی، به آسانی)
capable (شایسته) → capably (به طور شایسته)

 

نکته 3: بعضی از صفات برای تبدیل شدن به قید حالت ly نمی‌گیرند و حالت صفت و قید آن ها یکی است. کلمات زیر هم در نقش صفت و هم در نقش قید می توانند در جمله استفاده شوند:

hard – near – fast – low – high – early – late – far

جایگاه قید حالت در جمله

جایگاه قید حالت در جمله به نوع فعل بستگی دارد. اگر فعل جمله از نوع افعال لازم باشد (فعلی که به مفعول نیاز ندارد) ، در این صورت condition بلافاصله بعد از فعل می آید. مثال:

مقاله پیشنهادی به شما  Some و Any آموزش گرامر زبان (درس یازدهم)

He runs quickly.

او با سرعت می دود.

در این مثال فعل run نیازی به مفعول ندارد و قید جمله یعنی کلمه quickly بعد از آن قرار گرفته است.

اما اگر فعل جمله از نوع افعال متعدی باشد (فعلی که به مفعول نیاز دارد)، در این صورت قید حالت بعد از مفعول می آید. مثال:

Mina translated the text easily.

مینا متن را به راحتی ترجمه کرد.

در این جمله فعل translated از نوع افعال متعدی است و مفعول آن the text می باشد که قید حالت easily بعد از آن آمده است.

نکته: توجه داشته باشید که از قیدهایی که ساختاری به غیر از (… like) دارند نمی‌توانیم بعد از افعال ربطی استفاده کنیم. یعنی نمی‌توانیم بعد از افعال ربطی قیدهایی با ly- بیاوریم. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

They looked happy .

That bread smells delicious

4.2/5 - (4 امتیاز)