فروشگاه کتاب زبان انتشارات دهکده زبان

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس يازدهم)

graam wide 11

حرف تعريف

در زبان فارسي اگر بخواهيم اسمي را وارد جمله كنيم ممكن است به آن علامتي اضافه نكنيم .

آب ← آب مي خواهم يا پول ← پول دارم

اما اگر در انگليسي بخواهيم اسمي را وارد جمله كنيم به آن علائمي اضافه مي كنيم كه حروف تعريف گويند.

مهمترين حروف تعريف عبارتند از:

The كه با اسمهاي جمع و مفرد قابل شمارش مي آيد و (را- كه – كسره) معني می دهد و همچنين:

اسمهاي جمع و مفرد قابل شمارش مي آيد

اسمهاي جمع و مفرد قابل شمارش مي آيد

اسمهاي جمع و مفرد قابل شمارش مي آيد

اسمهاي جمع و مفرد قابل شمارش مي آيد

a used car

يك ماشين كهنه

 

an umbrella

يك چتر

 

an uncle

يك عمو

 

2- اسامي كه با (one) شروع مي شوند (a) مي گيرند:

 

A one story building

A one eyed man

A one celled animal

teach less

3- اگر در اسم صداي (h) تلفظ شود حرف تعريف (a) مي گيرد و اگر صداي (h) تلفظ نشود an مي گيرد.

داي (h) تلفظ شود حرف تعريف (a) مي گيرد teach less

داي (h) تلفظ شود حرف تعريف (a) مي گيرد

les 11 abcd teach less

teach less

آموزش گرامر زبان انگلیسی (درس يازدهم)

The east شرق
The west غرب
The north pole قطب شمال
The south pole قطب جنوب

با كتابهاي مذهبي حرف تعريف The به كار مي رود.

The bible انجيل
The koran قرآن
The torah تورات

تذكر مهم : بعد از كلمه made of هيچ گاه حرف تعريف نمي آيد.

Butter is made of the milk

 

 teach less les 11 abb

les 11 bc teach less

It is my book   it is mine book

حالت اضافي و يا مالكيت دو اسم :

حالت اضافه دو اسم در فارسي با قرار دادن كسره بين دو اسم انجام مي شود ولي در انگليسي ابتدا به اسم دوم
(of) نگاه مي كنيم اگر اسم دوم غير شخص باشد از راست به چپ ترجمه مي شود و كسره ترجمه مي شود به

امتیازدهی به post
مقاله پیشنهادی به شما  چرا باید انگلیسی یاد بگیریم؟ 

دیدگاه‌ها (0)